Det Grønne Område
image
blank

Pædagogik og læring

Grundstenene i den pædagogiske praksis i Æblehaven bygger på: 

 • Sociale relationer - positiv voksenkontakt hver dag  
 • Inklusion og fællesskab 
 • Sprogindsatsen 
 • Forældresamarbejde 
 • Sammenhæng og overgange 
Æblehavens omdrejningspunkt er den inkluderende og anerkendende tilgang, som ligger i husets kultur og værdier.  Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er medlevende, anerkendende og rosende. Det er vigtigt, at alle børn føler sig værdsat og føler sig som en del af fællesskabet. 
 
           
 
For at kunne indgå i sociale relationer er det vigtigt, at vi som pædagogisk personale sikrer udviklingen af børnenes selvfølelse, selvtillid og selvværd, da dette gør, at hvert enkelt barn har en oplevelse af at være en værdifuld del af det store fællesskab. Gennem projekter/temaer på tværs af huset øges kendskabet børnene imellem og mellem børn og voksne. 

For os er inklusion: 
 • a t være opmærksom på, at alle børn bliver set og hørt i hverdagen 
 • at støtte det enkelte barn i forhold til sociale spilleregler, konflikthåndtering og hjælpe barnet med at sætte ord på handlinger, oplevelser og følelser 
 • at give plads til børnenes egne ønsker og give dem medindflydelse. 
Sproget er et vigtigt fundament for at kunne være i samspil med andre. Sprogstimulering sker gennem de aktiviteter, der er i institutionen, f.eks. ved samlinger, sanglege, rytmik, højtlæsning, ture ud af huset, små projekter, spille spil samt almindelig samtale.  Vi bruger dialogisk læsning, og alle børn i Æblehaven vil have et dialogisk læseforløb fra deres vuggestue, børnehave og sfo-gruppe. 

          
 
Vi vil gerne skabe et miljø, der er præget af åbenhed, tillid og tryghed - også i forhold til vores forældre. Dette gør vi ved: 
 • at afsætte tid til forældrene 
 • at have et højt informationsniveau 
 • at vægte en åben, anerkendende og ærlig kommunikation med forældrene 
 • at sørge for, at alle føler sig velkomne i institutionen 
 • at afholde arrangementer for at styrke forældresamarbejdet, f.eks. sommerfest, juledag med Lucia og klippe/klistre, forældremøde og forældresamtaler (opstart, overgange) 
For at give børnene en god start her i institutionen, og når de senere skal i skole, har vi lavet en overgangspolitik, som vi følger, når børnene skal videre til noget nyt. 

Fra hjem til vuggestue: Barn og forældre inviteres på besøg inden start i institutionen. 3-6 mdr. efter start tilbydes en opstartssamtale med primærpædagogen. 

Fra vuggestue til børnehave: I tiden op til starten i børnehaven kommer barnet på besøg på den nye stue. Barnet kan spise med og evt. komme med på tur o.lign., så overgangen bliver så blid som muligt. Den primære voksne, der skal tage i mod barnet, går på besøg på barnets vuggestue inden start. Overgangssamtale mellem vuggestue, børnehave og forældre holdes inden opstart. 3-6 måneder efter holdes en samtale med forældre og primærpædagog for at følge op på barnets trivsel og udvikling. 

Fra børnehave til skole: Vi tilbyder forældresamtale om barnets skoleparathed i året op til skolestart samt fyraftensmøde om skolestart, forventninger, bekymringer osv. Vi sikrer en god overdragelse til skolen både ved skriftlige udtalelser og besøg i sfo og børnehaveklasse på Torstorp Skole. Vi samarbejder desuden med de andre institutioner i området og skolen omkring førskolebørnene.
 
       

Med vores pædagogiske idrætsprofil har vi desuden fokus på leg, bevægelse, motion og sundhed, hvilket bygger på en grundlæggende forståelse om, at børn lærer med kroppen. I den forbindelse beskæftiger vi os også med risikofyldt leg, da denne er vigtig for børnenes udvikling. Vi har derfor udarbejdet en folder, der har til formål at fortælle om risikofyldt leg. Vi håber, folderen kan åbne op for en god dialog med jer forældre, så I altid vil være trygge ved at overlade jeres barn til os med en vished om, at vi altid har sikkerheden i orden. 
 
 

Sidst opdateret: 31-10-2017