Det Grønne Område
image
blank

Pædagogik og læring

I Nøddekrattet og Dagplejen tager vi udgangspunkt i dagtilbudsloven og børne- og ungepolitikken i Høje-Taastrup kommune. Det faglige fundament er de pædagogiske læreplaner, som vi arbejder med ud fra kommunens arbejdsredskab - HTK-Leg&Lær. Dette redskab er et refleksionsværktøj, der skal understøtte vores mulighed for at få indsigt i, hvad der skal til for at skabe de bedste læringsmiljøer for børnene. Formålet med den pædagogiske læreplanen er at give det enkelte barn rum til leg, læring og udvikling. Dette følges op af et dialogværktøj fra Rambøll, hvor forældrene bliver inddraget i vurderingen af barnets kompetencer inden for de 6 læreplanstemaer samt inden for trivsel, relationer og sundhed. Vi gør desuden brug af Rambøll Sprog, som giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin.  

Det pædagogiske værdigrundlag

Vi har opstillet det værdisæt, der er gennemgående for det pædagogiske arbejde:  

 • Anerkendelse
 • Empati 
 • Fordybelse 
 • Faglighed 
 • Livskvalitet

Anerkendelse er en grundlæggende del i alt det pædagogiske arbejde vi udfører i hverdagen – både i forhold til børnedele, forældredelen, samarbejdsdelen og ledelsesdelen. Det er i den anerkendende dialog og i det anerkendende møde at børnene får optimale udviklings- og læringsbetingelser. Børnene kan kun lære at være anerkendende overfor andre, hvis de bliver mødt anerkendende i hverdagen.

Empati er at kunne sætte sig i dens andens sted ved at læse dennes kropssprog og følelser. Det er en meget vigtig egenskab, at kunne føle empati for sine medmennesker og derigennem forstå hinanden. Derfor vægter vi, at mødet og dialogen mellem børn, personale og forældre foregår i en empatisk og respektfuld omgangstone.

Fordybelsen giver mulighed for at udvikle sig og det gælder både børn og personaler. Derfor vægter vi, at skabe rum og tid til fordybelsen i hverdagen både for børn og personaler. Dette vil vi gøre ved at benytte de rum vi har i huset og give rum til, at personaler, der er fordybet i en aktivitet med børnene ikke bliver unødvendigt forstyrret.

Faglighed er det vigtigste arbejdsredskab vi har som pædagogisk personale. Vi vil vægte at bruge fagligheden i hverdagen og udvikle den gennem brug af praksisfortællinger. Vi vil også gøre brug af sparringspartnere både internt og eksternt og derigennem kigge på egen praksis.

Livskvalitet – for at have livskvalitet, er det vigtigt, at mennesket trives i de omgivelser, de skal være i hver dag. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og at de for at trives og have livskvalitet skal behandles forskelligt. Derfor vægte vi forskellighed frem for ensrettethed i hverdagen og dette gælder både i forhold til børn, forældre og personale.  

Læringssyn    

Læring er en livslang proces. I de første år lærer barnet primært nye færdigheder ved at lege og være i et fællesskab med andre. Barnet lærer, hvordan det på bedst mulig måde tilegner sig nye kompetencer. Derfor er det vigtigt, at der er et godt og fremmende læringsmiljø omkring det enkelte barn.

Det læringsmiljø vi vægter er et læringsmiljø, der tilgodeser børnenes forskellige læringsstile. Det giver rum til, at børnene kan tilegne sig kompetencer på mange forskellige måder og i et bredt udvalg af aktiviteter. Vi skaber mulighed for læring igennem fastlagte, strukturerede og voksenstyrede aktiviteter, der tilrettelægges så de passer til det enkelte barns udviklingsniveau. Vi skaber også mulighed for at børnene kan lære i ustrukturerede sammenhænge sammen med de andre børn, ved at tænke over, hvordan indretningen bedst understøtter at give rum for leg og fordybelse.

Læring kan kun beskrives, hvis man kan sætte sig i den andens perspektiv. Derfor bruger vi praksisfortællingerne til at se på egen gerning og derigennem blive bedre til at fremme børnenes læring. Som rollemodeller for børnene stræber vi efter, at være efterlignelsesværdige voksne, der er bevidste om egne ord og gerninger.  

De pædagogiske principper

De pædagogiske principper beskriver voksenrollen – hvordan vi møder børnene og hvordan vi tænker og handler i samværet med børnene. For at skabe det bedste lærings- og udviklingsmiljø omkring barnet vil vi se på egne praksis ved brug af praksisfortællinger, pædagogisk refleksion og sparring i hverdagen, på stuemøder og personalemøder.

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag har vi valgt at arbejde efter følgende pædagogiske principper:

 • Vi vil arbejde ud fra et anerkendende og inkluderende barneperspektiv 
 • Vi vil gå foran, ved siden af og bag barnet efter behov 
 • Vi vil være opmærksomme på, at vi er gode rollemodeller for børnene 
 • Vi vil arbejde med at lære barnet at sætte ord på egne følelser og forstå andres 
 • Vi vil guide barnet i konfliktsituationer, så det lærer at tackle dem på en konstruktiv måde 
 • Vi vil følge børnenes spor og interesser 
 • Vi vil gribe børnenes små/store initiativer 
 • Vi vil sørge for at alle børn har en tæt relation til mindst en voksen 
 • Vi vil arbejde med det enkelte barn i strukturerede og ustrukturerede aktiviteter 
 • Vi vil støtte op om børn med særlige udfordringer i forhold til fællesskabet og bruge vores eksterne samarbejdspartnere i det omfang, der er behov for det.

Dokumentation

I Nøddekrattet dokumenteres det pædagogiske arbejde hovedsageligt på INFOBA, som er vores intranet for forældre.

Sidst opdateret: 18-09-2017